گواهینامه های ایزو (ISO)

در سال 1987 کمیته فنی 176 سازمان بین المللی استاندارد (ISO/TC176) سری استاندارد ISO 9000 را به جهانیان ارائه نمود.
هدف از تدوین این سری استاندارد به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت.

سیستم های مدیریت کیفیت ساختارهای مورد نیاز برای طرح ریزی، کنترل، تضمین و بهبود کیفیت را فراهم می آورند.
استاندارد ISO 9001 با تاکید بر دیدگاه فرایند گرا و مدیریت فرآیندهای سازمان، نقطه عطفی در نگرش سیستم های مدیریتی ایجاد نموده است.

استانداردهای مدیریت کیفیت با تکیه بر اصول هشت گانه شکل گرفته اند:

  • مشتری محوری
  • رهبری
  • مشارکت کارکنان
  • فرآیند گرایی
  • سیستم گرایی
  • بهبود مستمر
  • تصمیم گیری بر پایه واقعیات
  • ارتباط متقابل سودمند با تأمین کنندگان

فرآیند ممیزی بر اساس استاندارد ISO 9001 براساس قواعد بین المللی که از سوی انجمن بین المللی مراجع اعتباردهی (IAF) تثبیت شده است، صورت می گیرد. صدور گواهینامه بر اساس استاندارد ISO 9001 توسط شرکت NORDTUV تحت اعتباردهی DAR (TGA) صورت می پذیرد.

ISO 10002 (مدیریت فرآیندهای تبیین، تأمین و پایش رضایت مشتری و رسیدگی به شکایات مشتری)

ISO/TS 10004, ISO 10003, ISO 10002, ISO 10001

"مشتری گرایی" به عنوان یکی از هشت اصل مدیریت کیفیت در سری استانداردهای ISO 9001 مورد توجه اکید قرار می گیرد و با الزامات گسترده ای نیز در یک سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ISO 9001 متبلور می شود.

راهنمای تبیین عوامل رضایت مندی مشتریان بر مبنای استاندارد ISO 10001 و رسیدگی به شکایات مشتریان در داخل و در خارج سازمان بر مبنای استاندارد ISO 10002 و ISO 10003 و راهنمای پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان بر مبنای استاندارد ISO/TS 10004 به سازمان کمک می کند تا الزامات ISO 9001 در این زمینه را به نحو مناسبی پاسخگو باشد.